FBNC - Ngành Ngân hàng: Nhiều cơ hội cho nhân sự sau đợt tái cơ cấu